Inloggen: Snelstart Loket

Nieuws

Regeling NOW-4 gepubliceerd

vrijdag 23 juli 2021

De minister van SZW heeft de op 27 mei 2021 aangekondigde verlenging van de NOW-regeling gepubliceerd in

Lees meer

Loon tijdens vakantie inclusief vergoeding voor overuren?

woensdag 12 mei 2021

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald, dat een werknemer gedurende zijn vakantie recht op loon behoudt.

Lees meer

Niet altijd transitievergoeding verschuldigd bij einde slapend dienstverband

woensdag 23 juni 2021

Na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 zijn werkgevers in beginsel verplicht om een

Lees meer

Aanslag opgelegd zonder uitkomst boekenonderzoek af te wachten

dinsdag 29 juni 2021

Als een belastingaanslag ten onrechte niet of tot een te laag bedrag is opgelegd, kan de Belastingdienst

Lees meer

Belasting in box 3 hoger dan behaald rendement

vrijdag 2 juli 2021

Belastingheffing is te beschouwen als regulering van eigendom in de zin van artikel 1 van het Eerste

Lees meer

Mededeling verrekening door Belastingdienst

dinsdag 1 juni 2021

De Invorderingswet geeft de ontvanger van de Belastingdienst de bevoegdheid om aan een belastingschuldige

Lees meer

Wijziging besluit Wet financiering sociale verzekeringen

woensdag 7 juli 2021

Naast de verplichting om het loon door te betalen van zieke werknemers hebben werkgevers de verplichting

Lees meer

Verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang

vrijdag 11 juni 2021

De regeling van het aanmerkelijk belang in de Wet IB 2001 is bedoeld om de voordelen, die een

Lees meer

Gezamenlijke verkrijging voor overdrachtsbelasting

vrijdag 11 juni 2021

Bij de verkrijging van een in Nederland gelegen onroerende zaak is in beginsel overdrachtsbelasting

Lees meer

Verplicht eigen risico Zvw 2022

woensdag 14 juli 2021

Het verplicht eigen risico voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) is al enkele jaren bevroren op € 385.

Lees meer

Steunmaatregel varend erfgoed

maandag 28 juni 2021

Onderdeel van het aanvullende steunpakket voor de culturele en creatieve sector is een regeling voor het

Lees meer

Publicatie Garantieregeling Evenementen

donderdag 17 juni 2021

De staatssecretaris van EZK heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat de Europese Commissie de tijdelijke

Lees meer

Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2021

woensdag 7 juli 2021

De minister van SZW heeft de bedragen van de Algemene Kinderbijslagwet, zoals deze met ingang van 1

Lees meer

Nakoming toezeggingen over giftenaftrek

dinsdag 29 juni 2021

De staatssecretaris van Financiën is in een brief aan de Tweede Kamer ingegaan op de giftenaftrek en

Lees meer

Wijziging Leidraad Invordering

donderdag 1 juli 2021

Vooruitlopend op een wijziging van wet- en regelgeving heeft de staatssecretaris van Financiën in de

Lees meer

Verlenging termijn aanvraag vaststelling TVL 4e kwartaal 2020

vrijdag 25 juni 2021

De aanvraag tot vaststelling van de TVL-subsidie voor het vierde kwartaal van 2020 moet uiterlijk op 1

Lees meer

Aanvraag TVL 2e kwartaal 2021

maandag 21 juni 2021

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft bekendgemaakt dat aanvragen voor de TVL voor het tweede

Lees meer

Verlaging premies Algemeen Werkloosheidsfonds

vrijdag 25 juni 2021

In verband met de afschaffing van de baangerelateerde investeringskorting (BIK) worden de

Lees meer

Aanpassing NOW derde kwartaal 2021

dinsdag 29 juni 2021

Steunmaatregelen derde kwartaal 2021 Het kabinet heeft besloten om de Tijdelijke Noodmaatregel

Lees meer

Invoering registratiedrempel voor kleine ondernemers

vrijdag 18 juni 2021

Ondernemers met een jaaromzet van maximaal € 20.000 exclusief omzetbelasting kunnen voor de

Lees meer

Aanpassing Besluit noodmaatregelen coronacrisis

woensdag 30 juni 2021

De staatssecretaris van Financiën heeft het besluit met fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van

Lees meer

Overschrijding redelijke termijn bij instemming met uitstel uitspraak bezwaar

vrijdag 4 juni 2021

Wanneer de redelijke termijn van behandeling van een bezwaar of (hoger) beroepschrift wordt overschreden,

Lees meer

Registratiekosten hypotheek aftrekbaar

vrijdag 21 mei 2021

De rente en de kosten van geldleningen, die zijn aangegaan voor de financiering van de eigen woning, zijn

Lees meer

Aanpassing uitkeringsbedragen per 1 juli 2021

donderdag 3 juni 2021

De uitkeringsbedragen van diverse sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. In

Lees meer
Sluiten
Neem contact op